Ansvarlige investeringer

SEB har som grunnholdning, at etisk korrekt opptreden og en gjennomgående ansvarlighet har positiv betydning for SEBs forretninger. Bæredyktighet og ansvarlighet er derfor en naturlig hjørnesten i vår forvaltning.

Vårt fokus på ansvarlige investeringer tar utgangspunkt i tre hovedområder: forretningsledelse, miljø og sosialt ansvar. Det legges særlig vekt på følgende internasjonale prinsipper; FNs Global Compact, OECD's Retningslinjer for multinasjonale virksomheter samt relaterte konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter, miljø og korrupsjon.
SEB har tiltrådt FNs seks prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og for å sikre at arbeidet med ansvarlige investeringer foregår på en profesjonell måte, samarbeider SEB med Ethix SRI Advisors.

Screening av papirer

Samtlige papirer i SEBs porteføljer blir screenet, og finner man selskaper som ikke lever opp til ovennevnte internasjonale prinsipper, vil SEB benytte seg av aktivt eierskap, enten direkte eller i samarbeid med Ethix SRI Advisors, for å påvirke virksomhetene til å etterleve de internasjonale prinsipper.

Utelukkelsesliste

Hvis en virksomhet på tross av SEBs aktive eierskap ikke oppfyller de internasjonale prinsipper, eller ikke viser tilstrekkelig vilje til at endre adferd over tid, kan SEB beslutte å utelukke den gjeldende virksomhet fra SEBs investeringsunivers. Virksomheter som produserer eller markedsfører klasebomber, landminer eller biologiske våpen vil alltid være utelukket fra investeringsuniverset.