26.11.2013 11:22

Nordic Outlook: Multi-speed recovery

Forutsetningene fortsetter å forbedres for global økonomisk vekst i de kommende årene. Men det forblir en liten bedring som blir hemmet av den pågående økonomiske og finansielle "helbredelsesprosessen". Det skriver SEBs økonomer i en fersk utgave av Nordic Outlook.

De sykliske forskjeller mellom ulike deler av den globale økonomien vedvarer og skaper politiske utfordringer. I USA roer den fiskale motvind betydelig mens husholdningenes balanser er styrket og arbeidsledigheten faller. Emerging markets, med Kina i spissen, har avtatt og strukturelle endringer gjør det vanskelig å nå de forrige høye vekstrater. I eurosonenfortsetter stabilisering men ubalanser vedvarer.

BNP-veksten i OECD-landene - 34 land som står for nesten to tredjedeler av verdensøkonomien - vil være 2,3 prosent i 2014, opp fra 1,2 prosent i år, og øker litt videre til 2,7 prosent i 2015.

- Sannsynligheten for et dårligere utfall er litt høyere enn at tilvekstens oppside overrasker positivt i forhold til vårt hovedscenario, sier SEBs prognosesjef Håkan Frisén.

Han spår at den globale pengepolitikken blir mer ekspansiv og understreker sårbarheten i verdensøkonomien i dag, mer enn seks år etter at den globale krisen begynte.

Lav ressursutnyttelse og opprettelse av nye politiske verktøy som vil styre kreditt-og boligmarkedene - som økt risikovekter på boliglån, boliglån cap og amortiseringsanbefalinger - gir pengepolitikken større frihet til å fokusere på vekst og sysselsetting.

- Dermed tilrettelegges gjennomføringen av viktige strukturpolitiske tiltak og statsfinansiel økonomisk utvinning selv om det er usikkert i hvilken grad politikerne tar nytte av denne muligheten, sier Håkan Frisén.

Men de politiske forholdene varierer mellom land og regioner. Eurosonen møter økt deflasjonsrisiko mens amerikanske inflasjonen er i ferd med å bli normalisert. Formuespriser viser i visse tilfeller tegn på å stige langt utover den helbredningsprosessen som kreves for sektorbalansen.

SEBs økonomer forventer at den europeiske sentralbanken (ECB) ila våren 2014 lanserer tradisjonelle kvantitative lettelser, mens Federal Reserve (Fed) gradvis redusere sine månedlige insentiver .

ECBs motiv for å handle er å prøve å stabilisere inflasjonsforventningene, øke bankenes utlånskapasitetog som også isolere Europas renteutvikling fra USAs ettersom eurosonens økonomiske situasjon fortsatt er skjør.

I Sverige har industrien i 2013 vist en vaklende utvinning mens husholdningene holdt hardt i lommeboken. De fleste økonomiske indikatorene tegner et lysere bilde enn de faktiske harde data og støtter en prognose av akselererende vekst. BNP ventes å vokse med 0,7 prosent i år, 2,5 prosent i 2014 og 3,2 prosent i 2015.

Husholdningene drar nytte av den lave renten, gode reelle inntekter og en ekspansiv finanspolitikk og stigende boligpriser og aksjekurser. Husholdningenes kjøpekraft er forbedret med mer enn 3 prosent i 2014. Boligprisene stiger med om lag 5 prosent i år og neste år, og deretter flate ut i 2015.