13.05.2014 10:00

Nordic Outlook: USA leder gjenoppbyggingen tiltross for bekymringer

Den globale økonomien vil gradvis komme opp på fastere grunn, men utviklingen er preget av midlertidige tilbakeslag og regionale forskjeller. Det skriver SEBs økonomer i den siste utgaven av Nordic Outlook. 

Oppgangen i USA mistet momentum i første kvartal når ekstreme værforhold hemmet den økonomiske aktiviteten. Med støtte fra sterke indikatorer på våren regner økonomene med en klar oppgang i andre kvartal. BNP-veksten for hele året 2014 er fortsatt revidert ned fra 3,3 prosent i prognonsen for februar til 2,6 prosent nå. 

I Japan er nå det økonomiske reformprogrammet stilt overfor større utfordringer når det gjelder permanent å bryte deflasjon og å gjennomføre strukturelle reformer. I stobritania har økonomien vært overraskende positiv, mens inflasjonen kom ned raskere enn ventet. I eurosonen er resesjonen over, og finansuroen har gradvis avtatt. Arbeidsledighet og gjeld har også stabilisert seg, men på foruroliggende nivåer. 

Flere hurtigvoksende økonomier (EM, Emerging Markets) er hemmet av regulatoriske og strukturelle svakheter. Vanligvis har midlertidig de fleste land vist fleksibilitet i dagens geopolitiske uro. Dette står i kontrast til mønsteret fra slutten av 2013 og tidlig 2014 da aksjemarkedene og valutaer falt kraftig i kjølvannet av økt usikkerhet om den amerikanske sentralbankens pengepolitikk. 

Totalt sett spår våre økonomer en oppgang i OECD-åmrådets BNP- tilvekst fra 1,2 prosent 2013 til 2,1 respektive 2,7 prosent 2014 og 2015. For 2014 innebærer dette en nedrevidering med 0,3 prosentenheter. 

Tilvekstmessig fortsetter de nordiske landene til en viss grad å gå ulike veier. For Sveriges del er konjunktursignalene blandet. Tilveksten drives derfor fremfor alt av boligbygging og husholdningskonsum stimulert av god realinntekt. Eksportutvinningen vil være svak, men BNP øker med 2,7 og 3,1 prosent i 2014-2015 

Momentumet i den norske økonomien har stabilisert seg etter nedgangen tidlig i fjor, men fremtidsutsiktene er fremdeles preget av sterke krysstrømmninger. Motvinden som kommer fra investeringer innen olje- og gassutvinning, fører til beskjedne etterspørselsimpulser til resten av økonomien. Imidlertid bør det private forbruket solidifiseres, hvilket allerede kan sees i husholdningenes solide momentum i kjøp av innlandske varer. Videre vil fortsettende tilfriskning i utlandet gi en medvind for akselererende eksport av ikke- petroleumsvarer. Vi har senket våre helårs BNP- prognoser noe, og forventer nå en vekst i BNP for Fastlands-Norge til 2,1 prosent i 2014 og 2,4 i 2015. 

Mens Norges Bank uttalte i mars at drivkreftene bak inflasjonen er moderat, har det vært en grovt undervurdert oppgang i kjerneinflasjonen siden midten av 2013. Vårt reviderte varsel for de globale sentralbankene tyder på at renteforventninger i utlandet vil avta i nær sikt. Dermed kan vi nå forvente at prisens endringssyklus vil starte i midten av 2015, noe senere enn tidligere antatt.