16.09.2014 10:00

Investment Outlook: Lyse høstutsikter i de finansielle markedene for de som tør å ta en risk

Det makroøkonomiske bildet fortsetter å gi et godt grunnlag for god avkastning i aksjer. Det er drevet av en sterk økonomisk vekst i USA. I Europa er bildet mer blandet, men vi tror at den siste tidens svake nøkkeltall er forbigående. En gjenopphenting av europeisk vekst støttes av sentral bankenes fortsatte ekspansive pengepolitikk og likviditetstilførsel. Dette til tross for at Federal Reserve nå er i ferd med å avslutte tilbakekjøp, og i løpet av 2015 hever styringsrenten. Den siste tiden er preget av geopolitisk usikkerhet. Det har likevel kun hatt svært begrenset innvirkning på aksjer og andre risikoinvesteringer.

Aksjer er den aktivaklassen vi foretrekker fra et risk/reward perspektiv, hovedsakelig drevet av svært lave renter. Vi har ca 20 kvartaler med konjukturoppgang bak oss, men de siste to årene har ikke inntjeningen holdt følge med børsoppgangen. Globale investorer trenger bevis for at inntjeningen stiger tilstrekkelig til å forsvare dagenes multipler. Det blir derfor viktig å følge inntjeningsestimatene fremover. På den annen side er det fremdeles ledig kapasitet i de aller fleste økonomier, og råvareprisene holder seg på moderate nivåer. Det er derfor lite underliggende inflasjonspress og rentene kan holdes lave. I et historisk perspektiv er ikke børsen billig, men i mangel på alternativer er aksjer vår foretrukne aktivaklasse.

Hittil i år har vekstmarkeder hatt en meravkastning i forhold til utviklende markeder på ca 5 %. Det er spesielt India og Brasil som har bidratt positivt. Vi mener likevel usikkerheten er stor i Latin Amerika, og i Øst Europa etterlater sanksjonene mot Russland et vanskelig investeringslandskap. Vårt foretrukne område er derfor Asia. Det er verdens vekstmotor med Kina som ledestjerne. I tillegg er økonomiene mer fleksible.