Priser rådgivning og handel

Rådgivningshonorar, kjøp og salg (innløsning) av finansielle instrumenter (bl.a. fondsandeler, aksjer, obligasjoner mv) samt annen godtgjørelse

Rådgivningshonorar
Det beregnes et honorar for investeringsrådgivningen som utgjør inntil 1.2 % p.a. av kundens totale portefølje ved utløpet av det enkelte kvartal.

Kurtasje og kursdifferanse mv
For handel i aksjer kommer i tillegg kurtasje for de enkelte handler som angitt i Bankens ordinære prisliste. Kurtasjen vil fremgå av sluttseddel for den enkelte handel. For handel med obligasjoner vil betaling fremgå som en kursdifferanse (spread) og fremgå av sluttseddel. Kursdifferensen vil for de forskjellige obligasjonskategoriene være mellom 0,1 – 0,5 %, avhengig av beløp og obligasjonens tilgjengelighet.

Kjøp og innløsning av fondsandeler som ikke er en del av Bankens ordinære tilbud
Ved kjøp og innløsning av andeler i pengemarkedsfond beregnes ingen omkostninger. Ved kjøp av andeler i de øvrige verdipapirfondene beregnes en kjøpsprovisjon på inntil 3,5 %. Ved innløsning av andeler i disse fondene belastes det en innløsningskostnad på inntil 0,5 %.

Annen godtgjørelse
I tillegg vil Banken ved kjøp og innløsning av fondsandeler for kunden kunne motta en godtgjørelse fra de enkelte forvaltningsselskap. Dette vil for fond som forvaltes av et selskap i SEB-konsernet kunne utgjøre inntil 75 % av det forvaltningshonoraret som belastes kunden av de respektive forvaltningsselskaper. For fond som forvaltes av andre enn Banken vil dette kunne utgjøre inntil 50 % av det forvaltningshonoraret som belastes kunden av det enkelte forvaltningsselskap.

Andre produkter
For handel og investering i andre produkter som f eks alternative investeringsfond, strukturerte produkter eller «private equity-selskaper» vil kostnader normalt være opplyst i prospekter eller annet informasjonsmateriell og forøvrig være gjenstand for individuell avtale med kunden der bl a investert beløp og omsettelighet vil bli hensyntatt.