27.08.2013 08:00

Nordic Outlook: USA sitter med nøkkelen til økonomisk oppgang

Barrierene mot global BNP akselerasjon vil være færre i årene som kommer. Avtagende finanspolitiske motvind kombinert med fortsatt sterk økonomisk medvind.

USA står overfor en jevnt sterkere vekst bølge 2014-2015 og vil ha en årlig vekst på rundt 3,5 prosent. Det gir også eurosonen økte muligheter til å gjenopprette økonomisk, finansiell og politisk stabilitet, til tross for en sprikende og svak BNP-vekst på 0,8 prosent i 2014 og 1,7 prosent i 2015 et-ter en negativ vekst på 0,5 prosent i år.

Global risikoappetitt vil styrkes. Det gir en positiv aksjeutvikling samtidig som industrielle selskaper med sterke balanser kan øke investeringer og nye ansettelser i 2014 og 2015. Samlet sett vil BNP-veksten i de 34 landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) akselerere fra 1,2 prosent i år til 2,4 prosent i 2014 og 2,8 prosent i 2015. Likevel vil store sykliske forskjeller i vekst mellom land og regioner vedvare, hvilket gir utfordringer for internasjonalt økonomisk samarbeid.