11.02.2014 10:00

Nordic Outlook: Økende vekst tiltross for nedturen i boligmarketdet

Norges økonomiske vekst vil øke gradvis i 2014 etter siste års uventede nedgang, hovedsakelig forårsaket av svakt forbruk av varer, men også synkende eksport. Veksten vil bli drevet av et sterkere privatforbruk, forsterket av økende reelle inntekter og fortsatt god vekst i sysselsettingen for husholdninger.


Fastlands-BNP, utenom olje/gass og shipping, vil øke i år med 2,2 prosent – noe som er under trenden – og med 2,6 prosent i 2015, etter estimert vekst på 1,8 prosent i fjor. Fastlandsvarsel for 2014 has blitt senket med 0,2 prosentpoeng; vi forventer nå at oppgangen vil materialisere seg noe senere enn tidligere anslått.


Et sentralt utgangspunkt for vår Norgeanalyse er, og har vært, at vi ikke ser noen bobble i boligmarkedet. Priskorreksjonen som nå er underveis ar hovedsakelig psykologisk. Vi forventer fortsatt at nedgangen i prisene vil bli kontrollert, i form av salgsvolum og transaksjonstider, en normalisering er nå i gang. Markedes tilbud og etterspørsel, amt sterke inntekter og høye sparinger i husholdningssektoren, peker på en mild prisjustering. Antaller byggetillatelser i 2013 sank fortere ann forventet – hvilket også vil lede til bedre markedsbalanse ettersom etterspørselen igjen overgår forsyning. Vi spør at prisnedgangen i løpet av 2014 vil være bare 3-4 prosent målt som årlig gjennomsnitt, deretter fulgt av en utflating i 2015. En prisnedgang mye større enn dette utgjør den største risikoen for vår BNP – vekst, pengepolitikk og valutakursanslag.