04.03.2014 10:00

Investment Outlook: Syklisk set-back vil gi kutt i inntjeningsestimatene

Selskapenes vekstprognoser viser spesielt høy estimat vekst (2014e og 2015e) hva gjelder for de sykliske selskapene/sektorene. Sektorene Basic materials, Shipping/Transport, Capital Goods, Consume og Oil & Oilservice er sektorer som alle har estimert nettoresultatvekst på over 15% for 2014e og de to førstnevnte sektorene har endog over 35% vekst forventning. Selv om det for 2015e ventes ytterligere over 20% nettoresultat vekst for de fire førstnevnte sektorene. Det er derfor et høyaktuelt tema for aksjemarkedene at et syklisk set-back vil resultere i kutt i inntjeningsestimatene for 2014 og 2015. Det vil ikke aksjemarkedene tåle. Vi vurderer at det er det lave rentenivået, som forventes å fortsette gjennom dette året, som legger en komfort sone under aksjemarkedene. Et mer normalisert rentenivå ville vist en aksjemarkedsprising som ikke fremstod spesielt attraktivt. Vi har vektet ned aksjer ett nivå (fra 5 til 4 på 1-7 skala).

OPEC sin rolle for ukonvensjonell olje og gass vil bli svakere og verdens energikart er i endring. Til tross for at Nord Amerika har hatt en ubehagelig kald og vanskelig vinter, som har resultert avtagende vekst, så er lever den ukonvensjonelle revolusjonen i beste velgående. Vår grunntese er at endringer på tilbuds- og etterspørselssiden vil endre energikartet globalt videre utover i dette år-tiet. Dette vil ha konsekvenser for industrier og konsumenter både innenfor som utenfor energiområdet. Vi vil fortsatt påstå at omfanget av det som skjer sannsynlige konsekvenser fortsatt ikke er bredt realitetsbehandlet og nyhetsflyten vil derfor fortsatt ha implikasjoner for så vel makro som mikro faktorene.

Den seneste tids/pågående hendelser i Ukraina vil kunne ha konsekvenser for våre skisserte synspunkter og tilknyttede konklusjoner. Selv om Ukraina kun har marginalt større andel av verdens BNP enn Norge, så kan ringvirkningene av en uro-eskalering ha omfattende konsekvenser. Både innen generell risikoappetitt, men også hva gjelder regional/global makro (over tid) samt for råvarer (herunder olje og gass for Norges del). Situasjonen i Ukraina er uavklart på nåværende tidspunkt og det er vanskelig å være konkret hva gjelder utfallsrom. Konflikten har en dimensjon som gir den potensiale til å komme ut av kontroll og dermed kunne påvirke råvare- og aksjemarkedet. Det er det klokeste vi kan si på nåværende tidspunkt.