Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Personvernspolicy for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen

Vi behandler alltid den informasjonen som våre kunder overlater oss på en forsiktig og ansvarlig måte. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver også hvilke rettigheter du har mht. personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
Org.nr. 971 049 944

Personvernpolicyen ble oppdatert siste gang 1. oktober 2021

In english

En personopplysning er informasjon som kan være direkte eller indirekte knyttet til en levende person. Det kan for eksempel være navn og personnummer, men også andre opplysninger som er spesifikke for vedkommendes fysiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Eksempelvis kan IP-adressen din eller en innspilling av stemmen din være personopplysninger dersom de kan kobles til deg.

Enkelte personopplysninger anses som spesielt sensitive, og omfattes av særskilte regler. Sensitive personopplysninger betyr informasjon som røper eksempelvis medlemskap i fagforening eller opplysninger om helse.

Behandling av personopplysninger omfatter alle handlinger som foretas med informasjonen, uavhengig av om de utføres automatisk eller ikke. Eksempler på vanlige behandlingsformer er innsamling av opplysninger, registrering, bearbeiding, lagring, overføring og sletting.

Vi samler inn informasjon om deg som har inngått eller har intensjon om å inngå en avtale med oss. Det kan for eksempel være som kunde, garantist eller pantsetter. Vi samler i enkelte tilfeller også inn informasjon om deg som er innbetaler, verge, forvalter, fullmaktshaver, stedfortreder, signaturberettiget, en form for kontaktperson eller reell rettighetshaver. Du kan lese mer om når vi samler inn den typen informasjon i neste avsnitt.

Informasjon du selv oppgir til oss

Vi samler inn informasjon om deg som du selv oppgir til oss, enten direkte eller indirekte. Det kan for eksempel være informasjon i en søknad når du inngår en avtale med oss eller når vi forvalter en avtale.

Vi kan også lagre informasjon som fremkommer eller oppstår når du kontakter oss. Vi registrerer for eksempel visse telefonsamtaler. Vi kan også lagre kommunikasjon som vi mottar via e-post. I tillegg kan vi lagre informasjon fra når du bruker nettbank, mobilappen vår eller andre internettjenester. Dette kan dreie seg om informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, dine kjøp og betalinger, IP-adressen din eller din geografiske posisjon. Denne typen av informasjon samles oftest inn ved hjelp av informasjonskapsler (cookies).

Informasjon vi samler inn om deg

Utover informasjonen som du selv oppgir til oss kan vi samle inn informasjon fra andre steder. Dette kan for eksempel være når vi

 • løpende oppdaterer informasjon om navn og kontaktinformasjon via Folkeregisteret
 • henter informasjon fra kredittopplysningsbyrå
 • henter informasjon fra nasjonale og internasjonale databaser for å kunne utføre de kontrollene vi må foreta for å hindre at våre produkter og tjenester blir brukt til hvitvasking av penger eller for å etterleve våre plikter i henhold til internasjonale sanksjoner fastsatt av f.eks. FN eller EU m.fl.

Særlig om handel med finansielle instrumenter (verdipapirer)

I henhold til verdipapirhandellovgivningen plikter SEB, når vi opptrer som verdipapirforetak, å foreta lydopptak, samt å dokumentere annen kundekommunikasjon (e-post, chat, mv) i tilknytning til yting av investeringstjenester og tilknyttede tjenester, samt oppbevare slik dokumentasjon. Nærmere regler om lydopptak følger av SEBs alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter som er tilgjengelig på seb.no.

Vi behandler bare personopplysningene dine i forbindelse med bestemte formål, og bare når vi har juridisk grunnlag for å gjøre det.

Forberedelse og administrasjon av avtaler

Ett av de vanligste formålene med behandlingen av personopplysningene dine er å dokumentere, administrere og oppfylle avtaler vi har inngått med deg. Det at vi samler inn personopplysninger til dette formålet, er en forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale med deg.

Behandling er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig plikt 

Vi trenger også å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle våre plikter i henhold til lovverk, andre forskrifter eller offentlige beslutninger. Det kan for eksempel være

 • for å oppfylle kravene i henhold til bokførings- og regnskapsloven
 • for å oppfylle krav som følger av hvitvaskingsloven
 • for å oppfylle krav som følger av verdipapirhandelloven
 • for å kontrollere personopplysninger opp mot sanksjonslister – noe vi er pålagt å gjøre i henhold til lovverk eller offentlige beslutninger
 • for å kunne rapportere til Skatteetaten, Politiet, Namsmannen, Finanstilsynet og andre norske og utenlandske myndigheter
 • for å overholde lovgivning knyttet til risikohåndtering som omfatter behandling av opplysninger i forbindelse med kvalitetsbedømmelse av kreditter for kapitaldekningsformål

Når vi har berettiget interesse

Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for et formål tilknyttet administrasjon av avtaler eller oppfyllelse av forventninger eller lovpålagte plikter og der det foreligger en berettiget interesse. Det betyr at vi har en berettiget (begrunnet) interesse i å behandle personopplysninger og der denne interessen veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Å behandle opplysningene dine for å foreta sjekk av mulige interessekonflikter, er et eksempel på behandling som kan være basert på berettiget interesse.

-Basert på hensynet om berettiget interesse, kan vi også behandle personopplysningene dine for å utføre markeds- og kundeanalyser for bedriftsutvikling samt for å forbedre produkttilbudet til kundene våre. Informasjonen kan også brukes til systemutvikling, samt for å utføre kundeanalyser med formål om å oppdage svindelforsøk.

Vi kan også bruke personopplysningene dine for å sende deg direktereklame og tilbud. Hvis du ikke ønsker å motta direktereklame, kan du opplyse oss om dette.

Når du har gitt ditt samtykke

I enkelte tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Vi vil da be deg om å godta at vi behandler dataene for det spesifikke formålet.

Du har rett til å trekke samtykket når som helst etter at du har gitt det. I slike tilfeller påvirkes ikke behandling vi allerede har utført, men vi vil ikke kunne fortsette å behandle opplysningene til det angitte formålet. Hvis du trekker tilbake et samtykke du har gitt, kan det påvirke visse avtalevilkår – for eksempel dersom opplysningen har ligget til grunn for en lavere pris.

Vi kommer til å lagre personopplysningene dine så lenge avtaleforholdet til deg består. Deretter vil vi i normale tilfeller lagre dem i ytterligere 10 år regnet fra utgangen av det år der avtaleforholdet opphører. Andre tidsfrister kan gjelde dersom personopplysningene lagres til andre formål enn på grunn av avtaleforholdet eller frister fastsatt i lov eller forskrift, for eksempel for å oppfylle bestemmelsene om tiltak mot hvitvasking av penger samt regnskaps- og skatteregler. I noen tilfeller lagrer vi personopplysninger over lengre tid for å kunne oppfylle kapitaldekningslovgivningen.

Vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig makulering, tap eller endring, uautorisert deling eller tilgang fra uvedkommende. Vi er som finansinstitusjon underlagt strenge regler knyttet til taushetsplikt/konfidensialitet. Vi har derfor etablert omfattende tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi forsøker alltid å unngå å behandle flere opplysninger enn nødvendig. Dersom en samarbeidspartner behandler personopplysninger for oss, må denne partneren alltid forplikte seg til å opprettholde et nødvendig sikkerhetsnivå samt iverksette alle nødvendige sikkerhetstiltak. Dette sikrer vi gjennom avtaler med slike tredjeparter.

Internt i SEB-konsernet

Under avsnittet «Hvorfor og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine?» har vi forklart hvorfor og på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger. Primært vil det være Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen som behandler opplysningene, men i enkelte tilfeller vil andre enheter i SEB -konsernet behandle personopplysninger, basert på den etablerte konserninstrukser og de globale systemer og prosesser som SEB-konsernet har etablert. Når andre enheter i SEB- konsernet behandler dine personopplysninger, vil det, men unntak for de tilfeller der slik behandling følger direkte av lovkrav, være berettiget interesse som er grunnlaget for behandlingen.

Utenfor SEB-konsernet

Det kan også forekomme at opplysningene dine behandles av andre selskaper eller institusjoner som vi samarbeider med. Dette samarbeidet foregår alltid innenfor det gjeldende regelverket om taushetsplikt. Disse selskapene kan for eksempel være Folkeregisteret, Foretaksregisteret, Bisnode, VISA, Mastercard, eller Signicat (BankID). Når slike selskaper eller institusjoner som vi samarbeider med behandler personopplysningene dine, blir dette gjort for å oppfylle vår avtale med det eller på grunnlag av berettiget interesse.

I henhold til lovverket er vi i en rekke tilfeller også forpliktet til å overlevere personopplysninger til ulike myndigheter. Du kan lese mer om dette i avsnittene ovenfor.

Overføringer til tredjeland (land utenfor EU og EØS)

I enkelte tilfeller kan vi komme til å overføre personopplysninger til et land utenfor EU og EØS (såkalte tredjeland) samt til en internasjonale organisasjoner. Slike overføringer er bare tillatt dersom øvrige regler i personvernforordningen blir fulgt, samt hvis en av følgende forutsetninger er oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det finnes et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Vi har andre nødvendige beskyttelsestiltak er på plass, f.eks. standard avtaleklausuler eller bindende selskapsforskrifter.
 • Det foreligger en særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten.
 • Det i særskilte tilfeller er tillatt i henhold til det gjeldende lovverket om databeskyttelse.

Dine rettigheter i henhold til personvernreglene innebærer at du har rett til å få informasjon om hvordan opplysningene dine behandles, samt at du har kontroll over dine egne opplysninger. Du kan kontakte oss dersom du vil benytte deg av rettighetene dine. Vi gjør oppmerksom på at de generelle rettighetene gjelder så sant ikke annet fremgår av ulike lovbestemmelser.

Be om en utskrift med oversikt over registrerte personopplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler. Det kan du få ved å be om et registerutdrag fra oss. Du kan be om et forenklet registerutdrag fra nettbanken din, og da får du se opplysningene umiddelbart. Hvis du ikke har tilgang til nettbanken, eller vil bestille en fullstendig utskrift, kan du benytte løsningen på https://seb.no/regelverk-og-sikkerhet/personvern eller ved å kontakte vårt Personvernombud.  Du finner kontaktinformasjon til vårt Personvernombud nederst i dette dokumentet.

Be om korrigering av feilaktige eller ufullstendige opplysninger

Hvis det skulle vise seg at vi behandler feilaktige personopplysninger om deg, har du rett til å be om at disse opplysningene korrigeres. Du har også rett til å be om komplettering dersom enkelte opplysninger skulle vise seg å være ufullstendige.

Slett opplysningene dine 

I enkelte tilfeller har du rett til å få enkelte av eller alle personopplysningene dine slettet. Dette kalles av og til retten til å bli glemt. I enkelte tilfeller kan vi ikke slette alle opplysningene. Det kan skyldes at vi må lagre opplysningene på grunn av avtaleforhold eller gjeldende lovverk og at opplysninger fremdeles er nødvendige for det opprinnelige formålet og vi fortsatt har et juridisk grunnlag for å behandle opplysningene.

Begrense hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine

I noen situasjoner kan du be om at behandlingen av informasjonen din blir begrenset i en periode. Hvis du for eksempel mener at en opplysning om deg er feil, må vi sjekke dette. Det kan også være om du har protestert mot behandling basert på legitim interesse. Da må vi sjekke om våre interesser veier tyngre enn dine interesser.

Klage på hvordan vi lagrer personopplysningene dine

Hvis vi behandler en opplysning om deg på bakgrunn av berettiget interesse, kan du komme med en innvending mot denne behandlingen. For å kunne fortsette med behandlingen må vi kunne vise at vi har nødvendige, berettigende grunner til behandlingen, og at disse veier tyngre enn dine interesser og rettigheter. Du kan lese mer om berettiget interesse i avsnittene ovenfor.

Overfør opplysningene dine til en annen aktør («Dataportabilitet»)

Hvis vi behandler dine personlige opplysninger basert på en avtale eller et samtykke, har du rett til å motta personopplysningene du selv har gitt oss. Hvis det er teknisk mulig, har du, med de begrensninger som kan fremgå av ulike lovbestemmelser, også rett til å få opplysningene overført til en annen person eller aktør. Dette kalles dataportabilitet.

Personvernombud

Vi har utnevnt et personvernombud som har som oppgave å overvåke at vi følger reglene om beskyttelse av personopplysninger. Personvernombudet skal utføre oppgaven sin på en uavhengig måte i forhold til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med personvernombudet vårt, kan du gjøre dette via post eller e-post:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
Personvernombudet
Postboks 1843, Vika
0123 Oslo

Om du benytter e-post må du ikke sende personopplysninger i e-posten med mindre dette gjøres i beskyttede (krypterte) vedlegg.

Sende klage til tilsynsmyndigheten

Hvis du vil klage på måten vi har behandlet dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Les mer på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no