Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Informasjon om nye regler for kundenes preferanser knyttet til bærekraft

Når du som kunde får investeringsråd om hvordan du bør plassere kapitalen din, er investeringsrådgiveren pålagt å innhente relevant informasjon fra deg for å kunne vurdere om et investeringsprodukt egner seg for deg å investere i (såkalt egnethetsvurdering). Nå har det kommet nye regler som pålegger investeringsrådgiveren å vurdere om, og i tilfelle hvordan, man ønsker å gjøre bærekraftige investeringer. Denne vurderingen skal inkluderes i egnethetsvurderingen. 

Siden dette regelverket fortsatt er under utvikling, kan det være situasjoner der vi ikke har nok informasjon til å koble et bestemt investeringsprodukt til dine bærekraftpreferanser. Etterhvert som mer informasjon på dette området blir tilgjengelig, vil disse problemer bli redusert. Investeringsrådgiveren vil kunne gi nærmere informasjon om hvilken betydning dette har for produkter som inngår i investeringsrådgivningen.

Hva menes med bærekraftspreferanser?

 1. Negative effekter på bærekraft (Principal Adverse Impact on Sustainability/PAI)

  PAI handler om hvordan tiltak i et selskap vil kunne påvirke miljøet. Tiltak kan for eksempel føre til karbonutslipp, konsekvenser for det biologiske mangfoldet eller brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hvis du ønsker å unngå negative effekter på bærekraft (PAI), kan du be din rådgiver om å ta hensyn til dette i sin rådgivning til deg.

  I dag er det ikke obligatorisk for alle finansielle rådgivere og produsenter av investeringsprodukter å inkludere informasjon om slike produkters mulige negative effekt på bærekraft og hvordan disse har blitt håndtert. Dette innebærer at slik informasjon ikke alltid er tilgjengelig i markedet. 

 2. Bærekraftige investeringer i henhold til  EUs Offentliggjøringsforordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR))

  SFDR grupperer investeringsprodukter basert på om de har bærekraftige investeringer som formål (artikkel 9-produkter) eller om de fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8-produkter). Produsenter av slike investeringsprodukter skal informere om hvordan disse egenskapene oppfylles. Artikkel 9-produkter kan generelt bare investere i selskaper som anses som bærekraftige, mens artikkel 8-produkter kan fremme bærekraft på andre måter, for eksempel gjennom utelukkelse eller påvirkningsarbeid. Artikkel 8-produkter kan ha ulik ambisjonsgrad i sitt arbeid med bærekraft.

  Det er produsenten av et enkelte investeringsprodukt som, basert på definisjonen av hva som er en bærekraftig investering etter SFDR, setter kriteriene for hva som skal anses som bærekraftig og ikke. Produsenten skal, basert på egne fastsatte kriterier informere om i hvilken grad et investeringsprodukt inkluderer bærekraftige investeringer. I vurderingen av et selskap vil hele selskapet klassifiseres som bærekraftig selv om bare en del av det bidrar til bærekraftige mål. Siden avgrensningene for bærekraftige investeringer kan variere mellom ulike investeringsprodukter, er det ikke sikkert det er mulig å foreta en helt korrekt sammenligning.  

 3. Miljømessig bærekraftige investeringer i henhold til EU-taksonomien

  Produsenten av investeringsprodukter skal informere om i hvilken grad produktet inkluderer miljømessig bærekraftige investeringer i henhold til EU-taksonomien. I EU-taksonomien er det definert om et selskaps økonomiske aktivitet kan vurderes som miljømessig bærekraftig. Ved å angi i hvilken grad investeringene skal inkludere taksonomitilpassede aktiviteter, kan du som kunde styre dine investeringer mot mer miljømessig bærekraftige aktiviteter. EU-taksonomien er bare delvis på plass, noe som betyr at graden av et finansprodukts tilpasning til taksonomien i utgangspunktet vil være begrenset. På sikt forventes denne andelen å øke.