Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Regler og vilkår fond

Et verdipapirfond er definert som en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentligste består av finansielle instrumenter og/eller innskudd, jfr lov om verdipapirfond § 1-2, nr 1 jfr §4-5, sjette ledd.

Fondsandelene

For samtlige fond gjelder at fondsandelene skal være like store, og ha lik rett til de eiendeler som inngår i fondet. Fondsandeler kan innløses, overdras og pantsettes.

Register over andelseiere

Registrering av andelseier skjer gjennom Skandinaviska Enskilda Bankens kontor i Norge, og registreres i Verdipapirsentralen (VPS).

Kjøp og innløsning av fondsandeler

Kjøps- og salgsordre blir registrert samme dag som de mottas, men kursdag vil ikke alltid være samme dag som ordredag. Ta kontakt med foretaket for nærmere informasjon for det aktuelle fondet.

Du vil motta en kvittering fra VPS hver gang du kjøper eller innløser fondsandeler. Årlig skatterapportering gjøres av VPS.

Fondsbytter utføres normalt ved innløsning og kjøp samme dag. Dersom midler for innløsning må skaffes til veie gjennom salg av fondets eiendeler, skal salg og innløsning iverksettes så snart som mulig. Det er ikke mulig å avgrense begjæring om kjøp og innløsning av fondsandeler. En begjæring om innløsning av en fondsandel kan kun tilbakekalles dersom fondsselskapet tillater dette. Kjøps- og innløsningskurs er fondsandelsverdi den dag kjøp eller innløsning blir iverksatt.

Omkostninger ved kjøp og innløsning av fondsandeler

Ved kjøp og innløsning av andeler i pengemarkedsfond beregnes ingen omkostninger. Ved kjøp av andeler i de øvrige verdipapir fondene (unntatt pengemarkedsfond) beregnes en kjøpsprovisjon på inntil 3,5 %. Ved innløsning av andeler i disse fondene belastes det en innløsningskostnad på inntil 0,5 %. For å se hvilke betingelser som gjelder for de ulike fondene, les mer på "Søk etter fond" til høyre.

Honorarer for forvaltning og oppbevaring

Av fondenes midler skal det betales honorarer til fondsselskapet for forvaltning, markedsføring, regnskap og administrasjon av fondene. Honoraret står i sin helhet i relasjon til fondsverdien. Opplysninger om honorarets størrelse for det enkelte fond foreligger i fondsbestemmelsene. For å se hvilke betingelser som gjelder for de ulike fondene, les mer på "Søk etter fond" til høyre.

Kurtasje

Kurtasje og andre kostnader som følge av fondenes verdipapirforretninger betales av fondene. Kurtasjen er et vederlag for formidling av verdipapirforretninger.