Gå til søkefunksjon Gå til innhold

Du må bruke en annen nettleser. For å bruke våre webtjenester kan du isteden bytte til en av disse nettleserne: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. Les mer om anbefalte nettlesere.

Oppdatering av de alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv

Vi har oppdatert våre forretningsvilkår blant annet med bakgrunn i enkelte endringer som er gjort i bransjestandarden og endringer i vårt tjenestetilbud.

Våre alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter er basert på norsk lov og relevant EU/EØS lovgivning som vi er forpliktet til å følge, og er utarbeidet i tråd med bransjestandarden fra Verdipapirforetakenes Forbund.

Endringene gjelder i hovedsak:

  • Det er gjort enkelte tilføyelser som følge av tilbud om investeringstjenesten diskresjonær forvaltning i punkt 1 og 5.
  • Det er inntatt en ny bestemmelse om kunders undersøkelsesplikt og tapsbegrensningsplikt i nytt punkt 11.
  • Det er gjort presiseringer med hensyn til reklamasjonsfrister i punkt 12, herunder inntatt en presisering om at forbrukers reklamasjonsfrist på to måneder i henhold til finansavtaleloven likevel ikke fritar forbruker fra undersøkelses og tapsbegrensningsplikten.
  • Som følge av nytt regelverk for kontoførere publisert av Euronext Securities Oslo (tidligere Verdipapirsentralen), er i hovedsak forretningsvilkårenes punkt 17 om kontoføring utvidet, men også enkelte andre bestemmelser knyttet til kontoførere er oppdatert.
  • Det er inntatt en bestemmelse i punkt 19 som regulerer forhold knyttet til feilutbetaling fra foretakets side.
  • Det er gjort enkelte presiseringer i punkt 28 hva gjelder endringer i forretningsvilkårene.

Alle som handler i finansielle instrumenter med SEB Oslofilialen plikter å ha satt seg inn i de generelle vilkårene for handel.

De oppdaterte forretningsvilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Les oppdaterte Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter her.

Dersom det skulle være noe som er uklart må du gjerne kontakte oss på kundeservice@seb.no, +47 22 82 66 22. Våre åpningstider er mandag til fredag kl 08:00-16:00.