05.03.2013 08:00

Investment Outlook: En ny vår for aksjer

- SEBs vurdering er at vi på tross av kortsiktig økt volatilitet, fortsetter i en positiv og oppadstigende trend i nnenfor globale finansmarkeder, sier Esben Hanssen, Head of Investment Strategy, SEB i Norge.

Vår sjekkliste for videre oppgang er i ferd med å oppfylles; de økonomiske konjunkturene gir gradvis muligheter for en positiv retning, verdivurderingen for internasjonale finansmarkeder synes fortsatt fornuftig og det er stadig god likviditet i markedet.

- Usikkerheten rundt amerikansk budsjettpolitikk, europeiske politikere, vestlig gjeldsbelastning såvel som fremtidig kinesisk vekst, er fortsatt til stede, men sannsynligheten for et "worst case" scenario relatert til disse risiki synes betraktelig mindre nå enn for ett år siden.

- Vi fortsetter å anbefale våre kunder en balansert portefølje av både aksjer og obligasjoner, sistnevnte med særlig fokus på High Yield obligasjoner fremfor overprisede statsobligasjoner. Vårt hovedfokus er kombinasjonen av både avkastning og kapitalbevaring, fortsetter Esben Hanssen.

Investment Outlook gir en dypere innblikk i det rådende investeringsklima, og utsiktene for aktuelle aktivaklasser. I tillegg gir vi tips og råd rundt aktuell risiko og i kunsten å investere.